De vereniging is opgericht d.d. 16 juni 1999 en gewijzigd naar de huidige vorm middels een notariƫle akte d.d. 28 december 2006. De verenining heeft ten doel:

  • het oprichten en in stand houden van;
  • het (doen) voeren van een gemeenschappelijk bestuur en beheer over;
  • het oprichten en exploiteren van instellingen;
  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander beleid;
  • het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden;
  • het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken; ten behoeve van de onder de vereniging gepositioneerde rechtspersonen.

De stichting PCO-N is de stichting die praktisch gezien het onderwijs vorm geeft en de vier scholen van de vereniging beheert. Deze vier scholen, "De Meele", "De Wegwijzer", "De Zaaier" en "Het Kompas" zijn alle gesitueerd in Nieuwleusen. Elk vanuit een gezamenlijke visie op Christelijk onderwijs, iedere school vanuit haar eigen specialiteit, benadering en identiteit, vormen zij samen een afgewogen en divers aanbod.

Lees meer over de vier scholen en de PCO-N op de pagina's over Onderwijs en Scholen.

Doelstelling volgens de statuten is het steunen van de scholen van het christelijk primair onderwijs te Nieuwleusen door middel van het innen, beheren en besteden van gelden die buiten het subsidieverband vallen. De steunstichting besteedt de gelden aan activiteiten, zoals omschreven in schoolplannen en/of activiteitenplannen. De activiteitenplannen, voor zover deze activiteiten worden gefinancierd met ouderbijdragen, zijn ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraden van de scholen. De overige bestedingen van de stichting moeten worden gedaan in het kader van de activiteiten van de scholen in de ruimste zin van het woord.

De stichting is opgericht middels een notariƫle akte d.d. 28 december 2006. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op 5 juni 2007. De stichting heeft ten doel het beheren van het vermogen van het Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwleusen. Dit vermogen bestaat uit onroerend goed en liquide middelen. De stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor de Regio Zwolle onder nummer 05083661.

 

Daar de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Scholen Nieuwleusen 4 scholen beheert, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt de zaken die voor de vier scholen gelden, dus schooloverstijgend zijn en heeft een eigen reglement, waarbij een aantal bevoegdheden van de MR overgedragen zijn aan de GMR. Onderwerpen op het gebied van personeelsbeleid en formatiebeleid zijn daarbij aan de orde. Zowel GMR als bestuur en management staan voor hetzelfde belang namelijk kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.

De VCPONis een vereniging. Ze kent een bestuur en de vereniging heeft leden. De leden benoemen het bestuur en houden jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.

Wilt u als ouder meepraten, meedenken en meebeslissen over de gang van zaken binen de vereniging en de daar onder vallende scholen, dan is een eerste stap dat u lid wordt van de VCPON. Als lid heeft u stemrecht en kunt u op de ALV uw mening kenbaar maken.