De stichting Primair Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen (PCO-N) beheert vier basisscholen in Nieuwleusen: “Het Kompas”, “De Meele”, “De Wegwijzer” en “De Zaaier”.

Missie

Het bestuur wil dat de stichting en de vier scholen handen en voeten geven aan goed onderwijs en dat Bijbelse principes worden vertaald naar de samenleving van vandaag. Het bestuur vindt het geven van kwalitatief goed onderwijs erg belangrijk. Maar in de schoolpraktijk van alledag verdient ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind aandacht. Bovendien is het van belang dat leerlingen en leerkrachten zich veilig en thuis voelen op onze scholen. Een goede sfeer, respect voor elkaar en een open relatie met ouders door goede in- en externe communicatie zijn hierbij cruciaal. Tot slot wil het bestuur innovatieve ontwikkelingen op pedagogisch en didactisch gebied nadrukkelijk volgen. Een moderne visie op onderwijs zal de beeldvorming van de vier scholen in positieve zin beïnvloeden, niet in het minst bij nieuw te werven leerkrachten.

Identiteit

De vereniging heeft de Bijbel als uitgangspunt. In de Bijbel vinden we verhalen over God, Jezus en de Heilige Geest in relatie tot mensen. De eeuwen door heeft de kerk hierin inspiratie gevonden voor haar geloof. Voor ons is Jezus Christus de weg tot God. Hij leert ons dat wij God moeten liefhebben boven alles en de ander als onszelf. Dit is voor ons de basis voor opvoeding en onderwijs.

dewegwijzerDe Wegwijzer is gesitueerd in het zuidelijk deel van Nieuwleusen. De school wil een open school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, met de Bijbel als inspiratiebron, willen we elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor deze aarde en de samenleving. Daarom vertellen we de kinderen uit de Bijbel, waarin verhalen staan over God en mensen; verhalen met een geheim en een verwachting. De Bijbel wil richting geven aan de manier waarop we naar de toekomst kijken. We staan open voor vragen van kinderen en volwassenen. Op God vertrouwen betekent ook goed om ons heen kijken, want de wereld is vaak niet zoals God haar bedoeld heeft. We willen blijven zoeken, vragen blijven stellen, proberen te begrijpen en inzicht verwerven. Zo probeert de school inhoud te geven aan het begrip: "christelijk". Wij doen dat samen met de ouders die dit alles onderschrijven of willen respecteren.

Lees meer op de website van de school.

CBS Het KompasCBS Het Kompas is gelegen in het zuid-oostelijke deel van Nieuwleusen. Het is een relatief kleine school die in 2014 een Dalton licentie hoopt te bemachtigen. Het Kompas is een school:

  • waar iedereen elkaar kent en waar je gekend wordt;
  • met persoonlijke aandacht;
  • op weg naar Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken staan centraal;
  • Hoofd, Hart en Handen: aandacht voor creatieve vakken, techniek en schooltuin;
  • met buitenschoolse opvang, ook in vakanties;
  • op 10 minuten fietsen vanaf Nieuwleusen, direct aan de route richting Zwolle;
  • met ons eigen schoollied.

Lees meer over Het Kompas op de website van de school.

 

dezaaierCBS De Zaaier is gesitueerd in ht Noorden van Nieuwleusen. De School is omgeven door een prachtige speelomgeving voor onze leerlingen, aan alle kanten van het gebouw. Voor de groepen 1 en 2 aan de achterkant, voor de groep 3 aan de zijkant en voor de groepen 4 t/m 8 aan de voorkant.

De visie van De Zaaier is die van "VVVZ": Door de V van Veiligheid en de V van Vertrouwen ontstaat de V van Verantwoordelijkheid en de Z van Zelfstandigheid.

Ieder mens is een Godsgeschenk, dat betekent voor ons: Jij mag er zijn – Ik ben er! We willen dat onze leerlingen uitgroeien tot zelfstandige, vrije mensen, die goed kunnen samenwerken. Het streven van het team is daarom: Open en eerlijk te zijn voor een ieder om ons heen.

Lees meer over CBS De Zaaier op de website van de school.

De organisatie in de huidige vorm is ontstaan per 1 januari 2007 en valt onder de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Nieuwleusen (VCPO-N). De organisatie omvat de scholen: “Het Kompas”, “De Meele”, “De Wegwijzer”, “De Zaaier”. De Stichting is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen. Dit laatste behoort overigens tot de voorwaarden voor bekostiging/ instandhouding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

demeeleDe Meele is gelegen in het noord-oostelijk deel van NIeuweusen.Het motto van de shcool is:  "Wij maken samen het verschil". Wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam.

Een school als leef- en werkgemeenschap komt niet vanzelf: daar moeten wij ons actief voor inzetten. Wij proberen op allerlei manieren om te gaan met verschillen: verschillen in leren, in sociaal gedrag, in levensbeschouwelijke achtergrond. We staan open voor andersdenkenden, maar we vragen wel onze Christelijke identiteit te respecteren. Wij leren de kinderen verschillend te mogen zijn, maar de ander wel te accepteren zoals hij/zij is.De Meele is volop in ontwikkeling.

Lees meer over de Meele op de website van de school.